fbpx

Інформація для ознайомлення клієнтів перед укладенням договорів про надання фінансових послуг (ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»)

 

Фінансова послуга, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг Перед отриманням будь-якої фінансові послуги, працівник відділення (керівник відділення) зобов’язаний розкрити повну інформацію про фінансову послугу (назву, повну вартість, істотні умови та усю інформацію, необхідну клієнту для прийняття правильного рішення). Також, усі назви, вартість та умови надання фінансових послуг розміщені на веб-сайті ПВКС у відповідних посиланнях «КРЕДИТИ», «ДЕПОЗИТИ»
Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість ПВКС надає виключно фінансові послуги, визначені відповідними ліцензіями. У разі надання додаткових фінансових послуг, передбачених чинним законодавством, працівник відділення (керівник відділення) зобов’язаний надати повну інформацію про умови та вартість додаткових фінансових послуг
Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги Працівник ПВКС зобов’язаний роз’яснити клієнту умови та порядок сплати податків (зборів) при наданні відповідної фінансової послуги. При цьому ПВКС виступає податковим агентом по відношенню до своїх членів, які розмістили внески (вклади), та утримує: податок з доходів фізичних осіб у розмірі 18% від суми нарахованих відсотків по внеску (вкладу), 1,5% військовий збір від суми нарахованих відсотків по внеску (вкладу)
Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги При наданні кредитів, член кредитної спілки має право в будь-який момент достроково припинити користування даною послугою за умови повного погашення кредиту та нарахованих за користування кредитом процентів, без застосування штрафних санкцій та будь-яких інших умов, які не визначені чинним законодавством України.

Якщо відповідно до умов договору про залучення внеску (вкладу) сума вкладу повертається вкладникові на його вимогу до спливу строку, визначеного договором, нараховані проценти за цим вкладом перераховуються з початку дії цього договору за процентною ставкою, яка встановлена для вкладу «На вимогу», на дату розірвання цього договору.

Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги ПВКС розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію, необхідну для отримання споживчого кредиту споживачем. Така інформація містить наявні та можливі схеми кредитування у кредитодавця.

Споживач перед укладенням договору про споживчий кредит має самостійно ознайомитися з такою інформацією для прийняття усвідомленого рішення.

До укладення договору про споживчий кредит кредитодавець надає споживачу інформацію, необхідну для порівняння різних пропозицій кредитодавця з метою прийняття ним обґрунтованого рішення про укладення відповідного договору, в тому числі з урахуванням обрання певного типу кредиту.

Зазначена інформація безоплатно надається кредитодавцем споживачу за спеціальною формою (паспорт споживчого кредиту), встановленою у Додатку 1 до Закону України «Про захист прав споживачів», у письмовій формі (у паперовому вигляді або в електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) із зазначенням дати надання такої інформації та терміну її актуальності.

Споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору відмовитись договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитись від цього договору Споживач повідомляє кредитодавця у письмовій формі до закінчення чотирнадцятиденного строку. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору Споживач зобов’язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором. Споживач не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від договору. Право на відмову від  договору про споживчий кредит не застосовується у випадках, передбачених законодавством України.

Якщо кредитодавець отримує право вимагати дострокового повернення споживчого кредиту, то кредитодавець зобов’язаний у письмовій формі повідомити Споживача про затримку сплати частини кредиту та/або процентів із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.

Якщо кредитодавець відповідно до умов договору вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі платежі або повернення споживчого кредиту здійснюються Споживачем протягом 30 календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим  кредитом на придбання житла – 60 календарних днів з дня одержання від кредитодавця повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду Споживач усуне порушення умов договору, вимога кредитодавця втрачає чинність.

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка,3

е-mail: office@nfp.gov.ua

(044) 234-39-46

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1

е-mail: info@dpss.gov.ua

(044) 279-12-70

Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області

43020, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Поліська Січ, 10

(0332) 77-24-10

e-mail: post@voldpss.gov.ua

Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області

33025, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Малорівненська, 91

(0362) 63-36-30

e-mail: vetmed@rivneprod.gov.ua

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області

46008, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20

(0352) 52-10-10

e-mail: info@dpss-te.gov.ua

Головне управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області

29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький,

вул. Шевченка, 53, 29000

(0382) 65-07-34 – приймальня

e-mail: info@consumerhm.gov.ua

Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами ПВКС надає виключно фінансові послуги, визначені відповідними ліцензіями. Послуги, що надаються іншими фінансовими установами не пропонуються.
Необхідність проведення оцінки предмета забезпечення Оцінка предмета забезпечення проводиться шляхом узгодження сторонами заставної (договірної) вартості предмета забезпечення, без залучення суб’єктів оціночної діяльності. У разі, якщо оцінка предмета забезпечення підлягає оцінці виключно суб’єктом оціночної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України, така оцінка проводиться за рахунок позичальника
Необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, які є обов’язковими для отримання кредиту, перелік осіб, яких кредитодавець визначив для надання відповідних послуг (за наявності) Необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, які є обов’язковими для отримання кредиту, перелік осіб, яких кредитодавець визначив для надання відповідних послуг – відсутні, окрім випадків:

страхування рухомого майна, яке виступає предметом забезпечення у будь-якій страховій компанії, яка має право на надання відповідних послуг. Вибір страхової компанії та оплата її послуг здійснюється позичальником;

нотаріального посвідчення договорів забезпечення, у випадках, передбачених чинним законодавством України. Вибір нотаріуса та оплата його послуг та усіх необхідних платежів (зборів) щодо реєстрації обтяження/зняття обтяження – здійснюється позичальником. Вартість послуг третіх осіб установлюється виключно такими особами, відповідно кредитодавець не здійснює інформування про розмір відповідних витрат та/або їх зміну протягом строку дії договору про споживчий кредит і не включає їх до розрахунку реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту для споживача;

Попередження про наслідки прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, у тому числі розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються при невиконанні зобов’язання за договором про споживчий кредит За порушення умов договору сторони несуть цивільно-правову, кримінальну та інші види відповідальність передбаченні чинним  законодавством України та відповідними пунктами договору. Зокрема, цивільно-правову відповідальність сторони несуть у вигляді додаткових процентів річних за неналежне виконання грошового зобов’язання (ч.2 ст.625 ЦК України). При створені позичальником заборгованості за договором, яка склалася внаслідок неналежної сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом, без поважних причин, про що кредитор не був повідомлений у письмовому вигляді за 5 (п’ять) робочих днів до моменту розрахунку, позичальник несе відповідальність у вигляді додаткових 30% (процентів) річних на суму несвоєчасно сплачених кредиту та/або нарахованих процентів
Порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту Якщо цільовим призначенням кредиту є споживче кредитування, то на умови договору поширюється дія норм Закону України «Про споживче кредитування». У тому числі й дія статей 15 та 16 Закону України «Про споживче кредитування», що регламентують право позичальника на відмову від договору про споживчий кредит та дострокове повернення кредиту.
Порядок дострокового повернення кредиту Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. Договором про споживчий кредит може бути передбачено обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.
У разі укладення договору про споживчий кредит у формі кредитування рахунку – відомості про те, що від споживача може вимагатися повне повернення суми кредиту в будь-який час, строк попередження про таку вимогу. Укладення договору про споживчий кредит у формі кредитування рахунку не здійснюється.