Хто може бути членом ПВКС?

Членами ПВКС можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, і які є членами Всеукраїнської громадської організації “Всеукраїнська асоціація пенсіонерів”, що зареєстрована Міністерством юстиції України 17 жовтня 2000 року, свідоцтво №1504, ідентифікаційний код 25884649, адреса: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 21.

   Не можуть бути прийняті до ПВКС особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.

Коли настає членство в ПВКС?

Прийняття до ПВКС провадиться на підставі письмової заяви особи за рішенням спостережної ради ПВКС, якщо таке право не делеговане спостережною радою правлінню ПВКС.

Особа стає членом ПВКС шляхом вступу до ПВКС та/або у зв’язку з реорганізацією іншої кредитної спілки (злиття, приєднання).

Умови вступу:
1) відповідність ознаці членства;
2) подання заяви про вступ до ПВКС;
3) рішення спостережної ради або правління (у разі делегування йому цього повноваження) про прийом особи до ПВКС;
4) сплати вступного та обов’язкового пайового внесків, що підтверджується відповідними документами.

Які права має член ПВКС?

Члени ПВКС мають право:
1) брати участь в управлінні справами ПВКС, обирати та бути обраними до її органів управління;
2) вносити пропозиції на розгляд органів управління ПВКС;
3) одержувати від ПВКС кредити та користуватися іншими послугами, які надаються членам ПВКС відповідно до цього Статуту;
4) одержувати інформацію про діяльність ПВКС, ознайомлюватися з річними балансами, фінансовими звітами,
протоколами засідань органів управління ПВКС та іншими документами щодо діяльності ПВКС;
5) одержувати дохід на свій пайовий внесок, якщо інше не передбачено рішенням загальних зборів ПВКС;
6) вийти з членів ПВКС в порядку, передбаченому Законом України “Про кредитні спілки” та цим Статутом.

Які обов’язки члена ПВКС? 

Члени ПВКС зобов’язані:
1) додержуватися Статуту та інших актів ПВКС, виконувати рішення її органів управління;:
2) брати участь у формуванні майна ПВКС, зокрема, сплачувати у грошовій формі вступні, обов’язкові пайові та інші внески у розмірах, строки та в порядку, що визначені рішенням загальних зборів ПВКС;:
3) не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність ПВКС.

Припинення членства в ПВКС

 Припинення членства в ПВКС може відбуватись у випадках:
1) смерті особи – члена ПВКС;:
2) виключення члена ПВКС у разі порушення ним цього Статуту;:
3) добровільного виходу з членів ПВКС.

    Рішення про припинення членства в разі смерті члена ПВКС приймається спостережною радою або правлінням (у разі делегування йому цього повноваження) на підставі свідоцтва про смерть або рішення суду про визнання громадянина померлим, що вступило в законну силу. Членство припиняється з дня прийняття рішення про припинення членства.

    Рішення про виключення члена в разі порушення ним Статуту приймається загальними зборами ПВКС за поданням спостережної ради. Перед голосуванням члену спілки обов’язково надається можливість висловитись.

    Кожен член ПВКС має право в будь-який час вийти з ПВКС за власним бажанням. Для цього він повинен подати письмову заяву до правління про добровільний вихід з ПВКС. Правління передає цю заяву до спостережної ради разом із повною інформацією про внески та вклади члена, належний йому дохід та отримані ним кредити, а також іншою необхідною інформацією. Спостережна рада або правління (у разі делегування йому цього повноваження) на найближчому засіданні повинна розглянути заяву члена ПВКС та прийняти рішення про припинення його членства.

    У разі добровільного виходу особи з членів ПВКС або виключення її внаслідок порушення цього Статуту нею мають бути повністю сплачені отримані від ПВКС кредити.

    Членові ПВКС, який вибуває, ПВКС виплачує всі його пайові внески та вклади разом із належним доходом після відрахування його заборгованостей перед ПВКС.

    Днем припинення членства у ПВКС вважається день прийняття загальними зборами членів ПВКС або спостережною радою ПВКС відповідного рішення.

    У разі припинення членства фізичної особи у ПВКС вступний внесок їй не повертається. Отримання обов’язкового пайового внеску фізичною особою можливе лише у разі припинення її членства в ПВКС.

    Повернення обов’язкового пайового та інших внесків, крім вступного внеску, провадиться в порядку, передбаченому цим Статутом та відповідними положеннями ПВКС, але не пізніше ніж через один місяць після прийняття загальними зборами або спостережною радою ПВКС відповідного рішення. Повернення вкладів провадиться за взаємною згодою сторін або не пізніше строку, передбаченого відповідним договором. Дохід на пайові внески члена виплачується йому згідно з відповідними положеннями ПВКС.

Залишити відповідь